دانلود پایان نامه روند تحولات جمعیت شهر ایلام

نویسنده :F. D
تاریخ:پنجشنبه 12 دی 1392-10:31 ب.ظ

دانلود پایان نامه روند تحولات جمعیت شهر ایلام


روند تحولات جمعیت شهر ایلام طی سال های 55 تا 1385 و افق آینده ای آن

چکیده : شناخت و آگاهی از تغییر و تحولات جوامع، لازمه ی هر گونه برنامه ریزی برای آنهاست، چون تمامی جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن جوامع با عدد جمعیت و ویژگی های ساختاری آن پیوند خورده است. این مقاله با هدف بررسی تحولات جمعیتی شهر ایلام به عنوان یکی از شهرهای متوسط اندام کشور صورت گرفته تا ضمن تحلیل روند این تحولات و بازشناسی علل و عوامل مؤثر در آن، از وضع موجود شناخت بهتری حاصل آید و بستری مناسب برای برنامه ریزی آتی فراهم گردد برای دستی یابی به این هدف، ابتدا داده های آماری مربوط به شهر در کل دوره های سرشماری استخراج و ضمن تهیه جداول، نمودارهای مربوطه به کمک نرم افزار excel تهیه گردید سپس به کمک فرمول های متعدد جمعیتی به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. نتایج حاصله نشان می دهد که سیاست های ملی و گاه بین المللی بیشترین تأثیر مثبت یا منفی را در رشد و تحول ساختار جمعیتی این شهر برجای گذاشت. هماهنگی رشد جمعیت شهری با سایر مناطق شهری کشور، جوانی جمعیت، روند صعودی نسبت با سوادان، بیکاران و شاغلان بخش خدمات، سیر نزولی جنسی و نسبت شاغلان به ویژه در بخش کشاورزی از نتایج دیگر تحقیق است و همچنین تعداد شاغلان در زمینه صنعت و بخصوص خدمات افزایش داشته است.

...

فرمت فایل: DOCX و DOC (ورد 2007 - 2003) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 25

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نوع مطلب : پایان نامه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانلود پایان نامه طراحی وب سایت فروشگاه سخت افزار

نویسنده :F. D
تاریخ:چهارشنبه 11 دی 1392-04:41 ب.ظ

دانلود پایان نامه طراحی وب سایت فروشگاه سخت افزار


چکیده پروژه: ﺑﺮای درك ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿـﻪ را درك ﮐﻨـﯿﻢ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿـﻪ داﻧﺴـﺘﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ، ﻣﮑﺎن ﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ واژه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫـﺎی اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ، ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺑﮑـﺎر ﻣـﯽ رود. ﺗﺠـﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎدی ازﻋﻤﺮ آن ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد وﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰا و ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی در زﻧـﺪﮔﯽ روزﻣـﺮه ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺟﺘﻨﺎب از آن ﮐﺎرآﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﯾﮑﯽ از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎر آﻣﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﺠـﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﺗﺒﺎدل وﺟﻮه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺗﻬﺎی اﻋﺘﺒـﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف از ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ و ﺷـﮕﺮدﻫﺎی ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ در واﻗـﻊ اﯾﺠﺎدﻫﻤﮑـﺎری ، رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﯽ 15 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ درزﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺻﻼح روﺷﻬﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ، ﺗﺠﺎری ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .

فهرست:

 • ﻣﻘﺪﻣﻪ
 • ﻫﺪف از ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار
 • ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد
 • راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده
 • ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ
 • ﺑﺨﺶ ﻣﻨﻮ
 • ﻣﻨﻮی ﻓﺮوﺷﮕﺎه
 • ﻣﻨﻮی درﺑﺎره ﻣﺎ
 • ﻣﻨﻮی راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺎﯾﺖ
 • ﺑﺨﺶ ورود ﮐﺎرﺑﺮ
 • ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
 • ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺎرﺑﺮ
 • ﺧﻄﺎﻫﺎی زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﮐﺎرﺑﺮ
 • ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت
 • ﺻﻔﺤﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر
 • ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
 • ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﺎرش ﻗﻄﻌﻪ
 • ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
 • ﺗﻮاﺑﻊ و دﺳﺘﻮرات ﮐﻠﯽ
 • ﺗﻮاﺑﻊ ودﺳﺘﻮرات ASP.Net و HTML ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
 • ﮐﺪﻫﺎ C#ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ
 • ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ورود ﮐﺎرﺑﺮ
 • ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺮوج
 • ﮐﺪﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ
 • ﺗﻮاﺑﻊ ودﺳﺘﻮرات ASP.Net و HTML ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺎرﺑﺮ
 • ﮐﺪﻫﺎ C#ﻣﺮﺑﻮط ﺛﺒﺖ ﮐﺎرﺑﺮ
 • ﺗﻮاﺑﻊ ودﺳﺘﻮرات ASP.Net و HTML ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت
 • ﺗﻮاﺑﻊ ودﺳﺘﻮرات ASP.Net و HTML ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر
 • ﮐﺪﻫﺎ C#ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت
 • ﮐﺪﻫﺎ C#ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻈﺮات
 • ﺗﻮاﺑﻊ ودﺳﺘﻮرات ASP.Net و HTML ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺧﺒﺎر
 • ﺗﻮاﺑﻊ ودﺳﺘﻮرات ASP.Net و HTML ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
 • ﮐﺪﻫﺎ C#ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
 • ﮐﺪﻫﺎ C#ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
 • ﮐﺪﻫﺎ C#ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
 • ﺿﻤﯿﻤﻪ: ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
 • ﻣﻨﺎﺑﻊ
...
فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 52

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

پایان نامه ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات

نویسنده :F. D
تاریخ:چهارشنبه 11 دی 1392-12:04 ق.ظ

پایان نامه ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت صنعتی گرایش: تولید و عملیات عنوان: پایان نامه ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با استفاده از مدل تعالی سازمان EFQM

چکیده: امروزه بنگاههای اقتصادی كشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالشهای بیشماری مواجه هستند.سازمانهایی می توانند به بقای خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی بعنوان شاخصهای كلیدی و برتر سازمانی توجه كنند.در این پژوهش تحت عنوان ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با استفاده از مدل تعالی سازمان EFQM سعی شده است با بررسی و مطالعه ی روش های شناخته شده موجود از بین روش های ارزیابی سطح تعالی، یک روش مناسب انتخاب و ضمن تطبیق با سازمان قلمرو پژوهش در حوزه کیفیت نسبت به ارزیابی سطح واقعی شرکت مخابرات استان اردبیل اقدام گردد. این پژوهش با تصویری دو بعدی یعنی سطح تعالی بر مبنای کیفیت تلاش نموده، چگونگی موقعیت شرکت مخابرات اردبیل و جایگاه واقعی آن را به نمایش بگذارد. جهت نیل به هدف از مدل ارزیابی سطح تعالی سازمانEFQM سود جسته و پس از جمع آوری اطلاعات لازم و استفاده از روش های آماری مناسب و تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شده است اندازه تعالی رهبری، اندازه تعالی خط و مشی و استراتژی، اندازه تعالی کارکنان، اندازه تمامی شرکاء و منابع، اندازه تعالی فرآیندها، و نتایج مرتبط با مشتریان، کارکنان و جامعه در شرکت مخابرات استان اردبیل کمتر از متوسط بوده و نیازمند بهبود و تعالی در ساختار سازمانی و مدیریتی می باشد. نیز میزان سرآمدی شرکت مخابرات استان اردبیل از نظر رعایت شاخص های EFQM کمتر از حد متوسط است.

فهرست:

 • فصل اول – کلیات
 • مقدمه
 • بیان مسئله پژوهش   
 • بیان ضرورت و اهمیت موضوع
 • اهداف پژوهش
 • سوالات تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • قلمرو موضوعی تحقیق
 • تعاریف مفهومی متغر ها
 • تعاریف عملیاتی متغیرها
 • محدودیتهای تحقیق
 • ساختار پایان نامه
 • فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 • بخش اول – مبانی نظری
 • مقدمه
 • ابعاد کیفیت
 • اصول سیستم مدیریت کیفیت
 • گامهای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
 • رابطه بین گامهای اجرائی سیستم مدیریت کیفیت و اصول مدیریت کیفیت   
 • جایگاه فنون مهندسی کیفیت در استقرار سیستم مدیریت کیفیت
 • سازمان متعالی
 • مدل تعالی EFQM
 • بخش دوم – معرفی  پیشینه و سازمان قلمرو تحقیق
 • مقدمه
 • دامنه کاربرد
 • توزیع نظامنامه
 • استانداردهای مرجع   
 • تعاریف
 • سیستم مدیریت کیفیت
 • مسئولیت و مدیریت
 • مدیریت منابع
 • تحقق محصول
 • اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهبود
 • فرآیندهای مدیریتی
 • فرآیندهای اصلی
 • پیشینه تحقیق
 • جمع بندی فصل دوم
 • فصل سوم: روش اجرای تحقیق   
 • روش  تحقیق
 • جامعه آماری پژوهش   
 • ویژگی  جمعیت شناختی
 • روش نمونه گیری
 • حجم نمونه
 • ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات
 • روائی (اعتبار) و پایائی (قابلیت اعتماد) ابزارهای اندازه گیری
 • مقیاس اندازه گیری متغیرها
 • روش  آماری تحقیق
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • فصل چهارم:جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنها
 • بخش اول – آمار توصیفی
 • بخش دوم – آمارهای استنباطی
 • فصل پنجم:  نتیجه گیری  و پیشنهادها
 • نتایج حاصل از تحقیق
 • پیشنهادها
 • فهرست منابع
 • پیوست ها
 • جداول
 • چکیده انگلیسی
...
فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 203

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانلود پایان نامه وایمکس و ویژگی های آن

نویسنده :F. D
تاریخ:سه شنبه 10 دی 1392-11:58 ب.ظ

دانلود پایان نامه وایمکس و ویژگی های آن


چکیده پروژه: وایمکس یکی از جدید ترین فناوری ها در حوزه ی ارتباطات محسوب می شود که در سال 2001 میلادی، با هدف انتقال داده به صورت بی سیم معرفی شده و فن آوری آن شباهت های زیادی به ارتباطات WiFi (شبکه بی‌سیم رایج در شرکت‌ها و خانه‌ها) دارد اما هم سرعت انتقال و هم گستره آن از وای فای بیش تر است. مدت ها بود که شبکه های سیمی، دنیای مخابرات را زیر سلطه داشتند. دولت ها، تولید کنندگان و اپراتورها مجبور بودند تا هزینه سنگین سیم کشی را تا آخرین کاربر در دورترین نقطه متحمل شوند. بی شک راه اندازی اولین شبکه های بی سیم، تحولی بزرگ در صنعت مخابرات بود و درهای تازه ای را پیش روی مهندسان و تولید کنندگان گشود. با گذشت زمان روز به روز بر قابلیت های فن آوری های بی سیم افزوده شد تا امروز که حجم عظیمی از اطلاعات، صورت و تصویر را می توان در کسری از ثانیه به دورترین نقاط ارسال کرد. متخصصین و مهندسین، آینده صنعت بی سیم را بسیار روشن می دانند و امیدوارند روزی بتوانند تمام نیازهای کاربران را در همه ابعاد پاسخ گویند.

فهرست:

 • مقدمه
 • تجهیزات وایمکس
 • ایستگاه مشترکین ( CPE)
 • اطلاعات فنی
 • لایه فیزیکی
 • لایه کنترل دسترسی به رسانه ( پیوند داده)
 • معرفی و بررسی مزایای فناوری ارتباط بی‌سیم پهن باند وایمکس  
 • مزایای وایمکس بر اساس ویژگی های فنی ان
 • سناریوهای کاربردی
 • عملکردها و خصوصیات سناریوهای کاربردی
 • قابلیت های پشتیبانی در سناریوهای کاربردی
 • خلاصه کاربردی
 • تعبیرهای مختلف سناریوهای کاربردی
 • خصوصیات سناریوهای کاربردی
 • سناریوهای کاربردی ثابت
 • سناریوی کاربردی کوچ نشینی
 • سناریوی کاربردی قابل انتقال
 • افت کارایی
 • سناریوی کاربردی سیار ساده
 • سناریوی کاربردی کاملا سیار
 • نتیجه گیری
 • اتصال به وایمکس
 • دروازه های وایمکس
 • مودم های یو اس بی قابل حمل
 • تلفن های همراه وایمکس
 • طرز کار وایمکس
 • کاربردهای عملی وایمکس
 • پهن باند(Broadband)
 • بک هال(Backhaul)
 • سرویس سه گانه(Triple-Play)
 • شبکه های بانکی
 • بهینه سازی هزینه ها
 • چرا وایمكس ؟
 • مقایسه Wimax   و  Wi-Fi
 • تفاوت‌ها و برتری‌های وایمکس در مقایسه با فن‌آوری سیمی ADSL  به لحاظ فنی
 • کاربردهای وایمکس
 • وایمکس امن ترین فناوری بدون سیم دردنیا
 • مدولاسیون، داپلکسینگ و امنیت در وایمکس
 • کلاس‌‌های تهدید
 • سرقت خدمات
 • نفوذ به حریم خصوصی
 • حملات بشری
 • پروتکل DoS (خدمات عدم پذیرش)
 • DoS فیزیکی
 • عمومی (نیازمندی‌های اصولی)
 • میزان امنیت شبکه بدون سیم وایمکس در مقایسه با شبکه های سیمی باند پهن ADSL  
 • وضعیت کنونی وایمکس در جهان
 • وایمكس از نوع ایرانی
 • برخی اختصارات
 • منابع
...
فرمت فایل: DOCX  و  DOC (ورد 2003 و 2007) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 54

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانلود پایان نامه پردازش تصویر و هیستوگرام

نویسنده :F. D
تاریخ:سه شنبه 10 دی 1392-02:41 ب.ظ

دانلود پایان نامه پردازش تصویر و هیستوگرام


چکیده مقاله :  در این پایان نامه سعی شده است کاربردهای مختلف پردازش تصویر از جمله کاربرددر صنعت، هواشناسی، علوم نظامی ، پزشکی و غیره میباشد مورد بحث قرار گیرد. چگونگی پردازش تصاویر، تکنیکها و فیلترهایی که بر روی یک عکس انجام میگیرد، و اینکه چگونه میتوان میزان روشنایی یک تصویر را به کمک هیستوگرام افزایش و یا کاهش داد و مطالب مختلف دیگر به طور کامل بیان میگردد. سپس به یکی از کاربردهای آن که تشخیص پلاک خودرو است پرداخته شده و در انتها با نرم افزار Matlab شبیه سازی می شود.

فهرست:

 • فصل اول
 • مقدمه
 • فصل دوم
 • پردازش تصویر
 • انواع پردازش تصویر
 • مقادیر پیکسل ها
 • دقت تصویر
 • روش های پردازش تصویر
 • عملیات مختلف بر روی تصاویر
 • جمع دو تصویر
 • تفریق دو تصویر
 • مکمل کردن تصویر
 • میانگین گیری از تصویر
 • ترمیم تصویر
 • نواری شدن (باندی شدن)
 • خطوط از جا افتاده (خطا در تصویر)
 • هیستوگرام تصویر
 • بالا بردن دقت عکس
 • ارتقای تصویر و عملگر کانولوشن
 • تعدیل هیستوگرام
 • افزایش تباین از طریق امتداد اعداد (DN) پیکسل ها
 • فیلتر کردن تصویر
 • اعمال فیلتر تصویر در MATLAB
 • ایجاد فیلتر دلخواه
 • طراحی فیلتر
 • طراحی فیلتر میانگین ماتریس مربعی
 • طراحی فیلتر میانگین با ماتریس گرد
 • طراحی فیلتر پایین گذر گوسی
 • طراحی فیلتر لاپلاس
 • طراحی فیلتر  لاپلاس از روش حذف گوسی
 • طراحی فیلتر  حرکت دهنده
 • طراحی فیلتر  تقویت لبه
 • طراحی فیلتر  لبه افقی و عمودی
 • طراحی افزایش دهنده شدت نور و لبه ها
 • فصل سوم
 • کاربرد های هیستوگرام در پردازش تصویر
 • بازیابی تصویر مبتنی بر شکل بدون نیاز به قطعه بندی با هیستوگرام جهت لبه های مشابه
 • استفاده از فیلتر لاپلاسین و همسان سازی تطبیقی هیستوگرام به منظور بهبود کیفیت تصاویر رادیوگرافی جوش
 • تاثیر تکنیک های پیش پردازش در افزایش دقت تناظریابی عکسی
 • استخراج نواحی شامل متن و تفکیک متن به حروف
 • تحلیل تغییرات رنگ رطب در طی خشک کردن با خشک کن کابینی با استفاده از روش عکس برداری دیجیتالی
 • بهینه سازی تصاویر پرتونگاری صنعتی جهت تشخیص عیب لوله های نفت و گاز در نواحی جوش با استفاده از پردازش تصویر
 • فوکوس خودکار دوربین های دیجیتالی
 • تشخیص چهره
 • تشخیص پلاک خودرو
 • فصل چهارم
 • تشخیص پلاک خودرو
 • تشخیص محل پارک
 • فیلتر گوسین
 • پیدا کردن لبه های عمودی
 • تحلیل هیستوگرام
 • پیدا کردن محل کاندید پلاک
 • سایش تصویر
 • گسترش افقی تصویر
 • پر کردن حفره های احتمالی
 • گسترش عمودی تصویر
 • استخراج پلاک
 • جداسازی کاراکترها
 • شناسایی کاراکترها
 • شبیه سازی
 • فصل پنجم
 • نتیجه گیری
 • مراجع
...
فرمت فایل: PDF
تعداد صفحات: 57

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نوع مطلب : پایان نامه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانلود مقاله ای در مورد برقگیر در پستهای انتقال

نویسنده :F. D
تاریخ:شنبه 18 خرداد 1392-11:17 ب.ظ

دانلود مقاله ای در مورد برقگیر در پستهای انتقال


چکیده مقاله:

ابتدا توان در نیروگاه تولید شده كه این نیروگاه احتیاج به مكان وسیح دارند نباید به دلایل متعدد از جمله پایین آمدن هزینه احداث نیروگاه، مكان نیروگاهها را از مراكز مصرف دور می‌سازند، بنابراین باید توان تولیدی نیروگاه كه حدود11KV می‌باشد به فواصل دور منتقل می‌شود پس لازم است سطح ولتاژ را بالا برده تا توان زیادی را انتقال داده و تلفات كمتر گردد.

به همین منظور ولتاژ را در محل نیروگاهها بالا برده و انتقال داده و در محل مصرف ولتاژ را كاهش می‌دهیم پس احتیاج به مكانی به نام پست یا (Sub station) داریم كه در آن ترانس فورماتورهای (افزاینده، كاهنده) و سایر متعلقات لازم برای اندازه گیری ولتاژ، جریان ، توان و همچنین تجهیزاتی كه برای حفاظت كنترل به كار برده می‌شود، در این محل نصب شوند.

پستها بر اساس كاری كه انجام می‌دهند به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1ـ پستهای مبدل: (Transformation sub station) پستها بر اساس كاری كه انجام می‌دهند به دو دسته تقسیم می‌شوند . پستهائی كه در آنها   تبدیل ولتاژ انجام می‌شود.

2ـ پست سوئیچینگ Switching sub station)) : پستهایی كه در آنها تبدیل ولتاژ انجام نمی‌شود بلكه محلی است كه در آنجا مقداری خط با یكدیگر ارتباط پیدا می‌كند و امكان مانور بوجود می‌آورد. و تقسیم بندی پستها بر اساس اهدافی كه پست برای آن ساخته می‌شوند به شرح زیر می‌باشد.

1ـ پست افزاینده (پست نیروگاه) 2ـ پست انتقال 3ـ پست فوق توزیع 4ـ پست توزیع 5ـ پست صنعتی (اختصاصی) 6ـ پست مدولار 7ـ پست موبایل

....

عناوین:

مقدمه فصل اول اضافه ولتاژها و علل ایجاد آنها تعریف اضافه ولتاژ انواع اضافه ولتاژها اضافه ولتاژهای با فرکانس قدرت یا موقت (POWER FREQUENCY) قطع ناگهانی بار زیاد از شبکه قابلیت شارژ خطوط (Feranti effect) اتصال زمین اشباع ترانسفورماتورها اضافه ولتاژهای موجی رعد و برق (lightning) مکانیزم صاعقه انواع برخورد صاعقه قطع و وصل كلیدها (Switching) كنترل اضافه ولتاژها فصل دوم اصول كار و ساختمان انواع برقگیر مقدمه انواع برقگیر برقگیر میله ای برقگیر با فاصله هوایی و با مقاومت غیر خطی (Silicon carbide) مدار برقگیر معایب و اشكالات موجود در برقگیرهای با فاصله هوایی برقگیر بدون فاصله هوایی با مقاومت غیر خطی (MOV) (ZNO) مزایای برقگیرهای ZNOنسبت به برقگیرهای معمولی معایب استفاده از برقگیرهای ZNO فصل سوم تعاریف استاندارد و مشخصات فنی برقگیر مقدمه پارامترهای مهم در انتخاب برقگیر ولتاژ نامی  (rated voltage) جریان تخلیه نامی ماكزیمم جریان ضربه قابل تحمل ( /) (High current Impulse) ماكزیمم جریان قابل تحمل با زمان زیاد (جریان موج كلیدزنی) قابلیت تحمل جذب انرژی  (Energy Absorption capability) كلاسه تخلیه خط در برقگیر تعیین و ارائه فاصله سطحی ایزولاسیون خارجی ستون مقره برقگیر (mm) برآورد سطح محافظت برقگیر سطح عایقی پایه  BIL كلاسه تخلیه طولانی برقگیر  (Long Duration discharge class) كلاس دریچه اطمینان برقگیر  Pressure relief class مندرجات در روی پلاك برقگیرها ایزولاسیون دربرقگیرهای فشار قوی انواع آلودگی درسطح بوشینگ برقگیرها فصل چهارم  انتخاب و محل نصب برقگیرها در پست انتخاب و محل نصب برقگیر ....

فرمت فایل: DOC
تعداد صفحات: 41

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic